نحوه انتخاب رشته داوطلبان آزمون ارشد پزشکی در سهمیه استعداددرخشان

0 100

نحوه انتخاب رشته داوطلبان آزمون ارشد پزشکی در سهمیه استعداددرخشان

نحوه انتخاب رشته داوطلبان آزمون ارشد پزشکی در سهمیه استعداددرخشان

مرکز سنجش آموزش پزشکی نحوه انتخاب رشته داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی سال ۱۴۰۲ در سهمیه استعداد درخشان دانشگاه های علوم پزشکی را اعلام کرد.

پس از برگزاری آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی سال ۱۴۰۲ در روزهای ۴ و ۵ خردادماه ۱۴۰۲، نتایج اولیه به صورت کارنامه در روز ۲۴ تیرماه ۱۴۰۲ اعلام شد.

مرکز سنجش آموزش پزشکی درباره اعمال سهمیه استعداد درخشان در پذیرش دانشجو در آزمون کارشناسی ارشد اعلام کرده است: کارنامه علمی و انتخاب رشته محل متقاضیان استعداد درخشان با آزمون و بدون آزمون در آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی سال ۱۴۰۲ منتشر شده است.

متقاضیان سهمیه استعداد درخشان با آزمون و بدون آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۲ توجه داشته باشند با توجه به اعمال معرفی دانشگاه محل تحصیل استعداد درخشان جهت استفاده از سهمیه استعداد درخشان با آزمون و بدون آزمون، کارنامه علمی و فرم انتخاب رشته محل این افراد در ۲۵ تیرماه ۱۴۰۲ به روزرسانی شده است. این متقاضیان باید مجددا کارنامه علمی خود را مشاهده کنند.

همچنین فرم انتخاب رشته محل مخصوص استعداد درخشان بدون آزمون متقاضیان بدون آزمون که غیر مجاز (عدم مجاز شدن در آزمون کارشناسی ارشد) بوده و آن را طی مدت ۲ روز تکمیل کرده اند، معتبر نبوده و حذف می شود.

برای متقاضیان با آزمون غیر مجاز (عدم مجاز شدن در آزمون کارشناسی ارشد)، به دلیل اینکه فرم عادی و استعداد درخشان با آزمون یکی است، فرم تکمیل شده معتبر بوده ولی سهمیه با آزمون برای آنها اعمال نخواهد شد.Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.