زمان برگزاری آزمون فلوشیپ علوم آزمایشگاهی 1402

0 103

زمان برگزاری آزمون فلوشیپ علوم آزمایشگاهی 1402

زمان برگزاری آزمون فلوشیپ علوم آزمایشگاهی 1402

ضوابط و شرایط آزمون پایانی دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی اعلام شد.

ضوابط و شرایط آزمون پایانی دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی اعلام شد و بر اساس اعلام دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی صرفاً داوطلبانی که همه بخش های آموزشی خود را تمام کرده اند، می توانند در آزمون پایان دوره شرکت کنند.

آزمون در دو مرحله کتبی و عملی برگزار می شود و نمره منفی ندارد.

تعداد سوالات آزمون کتبی ۱۲۰ سوال است که به صورت الکترونیکی روز چهارشنبه ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۲ برگزار می شود.

محل آزمون کتبی مرکز آزمون الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی تهران (مرکز طبی کودکان) به نشانی: تهران، بلوار کشاورز، خیابان دکتر قریب خواهد بود. آزمون رأس ساعت ۹ صبح شروع خواهد شد و مدت آزمون دو ساعت خواهد بود.

آزمون عملی روز پنجشنبه ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۲ ساعت ۸ صبح به آدرس: بزرگراه شهید همت، بین تقاطع شیخ فصل الله نوری و شهید چمران، دانشگاه علوم پزشکی ایران (دانشکده پیراپزشکی) برگزار خواهد شد.

حدنصاب قبولی در آزمون کتبی ۶۰ درصد نمره و در آزمون عملی نیز کسب ۶۰ درصد نمره است.

برای شرکت در آزمون عملی پایانی، قبولی در آزمون کتبی برای داوطلبان الزامی است.

در صورت قبولی در آزمون کتبی و مردودی در آزمون عملی نتیجه قبولی آزمون کتبی حداکثر ۲ سال برای شرکت در آزمون عملی معتبر خواهد بود.

داوطلب می تواند حداکثر ۳ بار در آزمون پایانی دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی شرکت کند.

نمره نهایی آزمون پایانی حاصل جمع ۶۰ درصد نمره کتبی و ۴۰ درصد نمره عملی است.

لازم به ذکر است ارائه کارت شناسایی شامل اصل کارت ملی یا شناسنامه جهت آزمون مزبور الزامی است.

نمره هر ایستگاه در آزمون عملی ۲۰ است که دارای ضرایب به شرح ذیل است:

جدول دروس و ضرایب آزمون پایانی کتبی و عملی دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی

ردیف

عنوان دوره

طول دوره

تعداد سوال آزمون
کتبی

ضریب مواد آزمون عملی
در هر ایستگاه

۱

انگل شناسی پزشکی

۱ماه

۱

۷

۲

ایمنی شناسی پزشکی

۳ماه

۳

۲۰

۳

بیوشیمی بالینی

۴ماه

۴

۲۵

۴

قارچ شناسی پزشکی

۱ماه

۱

۷

۵

مدیریت آزمایشگاه و کنترل کیفی

۲ماه

۲

۱۵

۶

باکتری شناسی پزشکی

۲ماه

۲

۱۴

۷

ویروس شناسی پزشکی

۱ماه

۱

۷

۸

خون شناسی و علوم انتقال خون

۴ماه

۴

۲۵

تعداد سوالات

۱۲۰

 

منبع برای آزمون کتبی سال ۱۴۰۲

Henry’ s Clinical Diagnosis and Management by Laboratory MethodsSource link

Leave A Reply

Your email address will not be published.