خالی ماندن دانشگاه‌های بزرگ کشور در پذیرش بدون آزمون

0 111

خالی ماندن دانشگاه‌های بزرگ کشور در پذیرش بدون آزمون

استان کل ظرفیت روزانه نوبت دوم پیام نور غیرانتفاعی روزانه غیرانتفاعی / مجازی / پردیس خودگردان استان آذربایجان شرقی ۱۶ هزار و ۵۳۱ نفر ۱۳۴۷ نفر ۳۳۹ نفر ۱۰۶۳۰ نفر ۳۸۵۵ نفر مجازی ۳۶۰ نفر ظرفیت در گروه آزمایشی علوم ریاضی ۳۷۴۶ نفر علوم تجربی ۱۶۹۶ نفر علوم انسانی ۹۴۹۶ نفر زبان‌های خارجی ۷۵۰ نفر هنر ۸۴۳ نفر استان آذربایجان غربی ۱۳ هزار و ۴۷۷ نفر ۸۱۴ نفر ۱۳۰ نفر ۸۶۵۰ نفر ۳۸۵۳ نفر — ظرفیت در گروه آزمایشی علوم ریاضی ۲۴۶۹ نفر علوم تجربی ۱۶۲۴ نفر علوم انسانی ۸۵۹۸ نفر زبان‌های خارجی ۶۸۶ نفر هنر ۷۰ نفر استان اردبیل ۵ هزار و ۴۱۰ نفر ۸۱۰ نفر ۱۰۰ نفر ۴۰۴۰ نفر ۴۶۰ نفر — ظرفیت در گروه آزمایشی علوم ریاضی ۱۰۹۵ نفر علوم تجربی ۶۵۵ نفر علوم انسانی ۳۳۰۰ نفر زبان‌های خارجی ۲۶۰ نفر هنر ۱۰۰ نفر استان اصفهان ۲۷ هزار و ۱۹ نفر ۳۷۴ نفر ۱۱۲ نفر ۱۴۲۹۰ نفر ۱۲۲۴۳ نفر — ظرفیت در گروه آزمایشی علوم ریاضی ۵۳۴۳ نفر علوم تجربی ۱۹۰۶ نفر علوم انسانی ۱۷۷۱۰ نفر زبان‌های خارجی ۱۱۲۰ نفر هنر ۹۴۰ نفر استان البرز ۴ هزار و ۴۲۵ نفر ۲۳۵ نفر ۱۰ نفر ۳۵۴۰ نفر ۶۴۰ نفر — ظرفیت در گروه آزمایشی علوم ریاضی ۱۰۷۰ نفر علوم تجربی ۵۱۵ نفر علوم انسانی ۲۴۷۰ نفر زبان‌های خارجی ۱۳۰ نفر هنر ۲۴۰ نفر استان ایلام ۴ هزار و ۳۶۹ نفر ۳۷۵ نفر ۵۲ نفر ۲۵۸۰ نفر ۱۳۶۲ نفر — ظرفیت در گروه آزمایشی علوم ریاضی ۷۰۳ نفر علوم تجربی ۴۲۶ نفر علوم انسانی ۳۱۰۲ نفر زبان‌های خارجی ۹۸ نفر هنر ۴۰ نفر استان بوشهر ۶ هزار و ۲۸۶ نفر ۳۵۰ نفر ۲۰ نفر ۴۶۳۰ نفر ۱۲۸۶ نفر — ظرفیت در گروه آزمایشی علوم ریاضی ۱۳۸۰ نفر علوم تجربی ۸۵۰ نفر علوم انسانی ۳۷۳۶ نفر زبان‌های خارجی ۲۸۰ نفر هنر ۴۰ نفر استان تهران ۱۶ هزار و ۳۳۷ نفر ۱۳۰ نفر ۱۰۰ نفر ۹۴۳۰ نفر ۴۳۵۸ نفر روزانه غیردولتی ۴۸۵ نفر / مجازی غیرانتفاعی ۱۸۳۴ نفر ظرفیت در گروه آزمایشی علوم ریاضی ۳۹۰۲ نفر علوم تجربی ۹۷۰ نفر علوم انسانی ۸۹۸۵ نفر زبان‌های خارجی ۸۵۰ نفر هنر ۱۶۳۰ نفر استان چهارمحال و بختیاری ۴ هزار و ۳۲۵ نفر ۴۰۰ نفر ۸۵ نفر ۳۵۸۰ نفر ۲۶۰ نفر — ظرفیت در گروه آزمایشی علوم ریاضی ۶۲۵ نفر علوم تجربی ۴۳۵ نفر علوم انسانی ۳۰۳۵ نفر زبان‌های خارجی ۱۷۰ نفر هنر ۶۰ نفر استان خراسان جنوبی ۵ هزار و ۴۰۳ نفر ۱۱۵۳ نفر ۲۸۵ نفر ۳۸۶۰ نفر ۱۰۵ نفر — ظرفیت در گروه آزمایشی علوم ریاضی ۹۱۳ نفر علوم تجربی ۶۲۰ نفر علوم انسانی ۳۴۱۵ نفر زبان‌های خارجی ۲۷۰ نفر هنر ۱۸۵ نفر استان خراسان رضوی ۲۵ هزار و ۹۵۶ نفر ۱۷۴۲ نفر ۲۸۴ نفر ۱۰۶۱۰ نفر ۱۳۳۲۰ نفر — ظرفیت در گروه آزمایشی علوم ریاضی ۶۷۴۶ نفر علوم تجربی ۱۸۸۶ نفر علوم انسانی ۱۴۸۹۵ نفر زبان‌های خارجی ۱۵۸۷ نفر هنر ۸۴۲ نفر استان خراسان شمالی ۵ هزار و ۱۱۲ نفر ۱۳۹۹ نفر ۲۵۸ نفر ۲۵۴۰ نفر ۹۱۵ نفر — ظرفیت در گروه آزمایشی علوم ریاضی ۱۵۳۴ نفر علوم تجربی ۴۸۳ نفر علوم انسانی ۲۷۰۵ نفر زبان‌های خارجی ۳۶۰ نفر هنر ۳۰ نفر استان خوزستان ۱۷ هزار و ۴۰۰ نفر ۹۰۶ نفر ۴۱ نفر ۱۴۳۵۰ نفر ۲۱۰۳ نفر — ظرفیت در گروه آزمایشی علوم ریاضی ۳۱۲۱ نفر علوم تجربی ۱۷۹۷ نفر علوم انسانی ۱۱۲۶۲ نفر زبان‌های خارجی ۱۱۰۵ نفر هنر ۱۱۵ نفر استان زنجان ۵ هزار و ۵۳۶ نفر ۴۹۵ نفر ۶۰ نفر ۳۳۳۰ نفر ۱۶۵۱ نفر — ظرفیت در گروه آزمایشی علوم ریاضی ۱۰۲۱ نفر علوم تجربی ۶۲۰ نفر علوم انسانی ۳۶۶۵ نفر زبان‌های خارجی ۲۳۰ نفر هنر — استان سمنان ۹ هزار و ۳۴۵ نفر ۱۲۳۸ نفر ۲۶۶ نفر ۲۸۷۰ نفر ۴۹۷۱ نفر — ظرفیت در گروه آزمایشی علوم ریاضی ۳۱۶۷ نفر علوم تجربی ۶۶۲ نفر علوم انسانی ۵۱۵۱ نفر زبان‌های خارجی ۲۰۰ نفر هنر ۱۶۵ نفر استان سیستان و بلوچستان ۹ هزار و ۵۰۷ نفر ۲۲۸۹ نفر ۱۰۲۵ نفر ۴۲۲۰ نفر ۱۷۰۸ نفر روزانه غیردولتی ۶۵ نفر (آموزش رایگان) / پردیس خودگردان ۲۰۰ نفر ظرفیت در گروه آزمایشی علوم ریاضی ۱۷۸۴ نفر علوم تجربی ۱۷۵۸ نفر علوم انسانی ۵۲۰۷ نفر زبان‌های خارجی ۶۱۰ نفر هنر ۱۲۸ نفر استان فارس ۲۳ هزار و ۳۰۱ نفر ۸۸۸ نفر ۱۴۷ نفر ۱۳۳۹۰ نفر ۸۵۷۶ نفر مجازی ۳۰۰ نفر ظرفیت در گروه آزمایشی علوم ریاضی ۴۸۳۱ نفر علوم تجربی ۱۷۵۶ نفر علوم انسانی ۱۳۹۰۳ نفر زبان‌های خارجی ۱۲۸۶ نفر هنر ۱۵۲۵ نفر استان قزوین ۱۰ هزار و ۴۴۳ نفر ۲۱۵ نفر ۳۰ نفر ۲۸۹۰ نفر ۷۳۰۸ نفر   ظرفیت در گروه آزمایشی علوم ریاضی ۲۸۹۴ نفر علوم تجربی ۶۶۵ نفر علوم انسانی ۶۵۱۴ نفر زبان‌های خارجی ۲۵۰ نفر هنر ۱۲۰ نفر استان قم ۷ هزار و ۴۹۰ نفر ۲۹۰ نفر — نفر ۱۹۹۰ نفر ۴۶۰۰ نفر مجازی غیرانتفاعی ۷۰۰ نفر ظرفیت در گروه آزمایشی علوم ریاضی ۱۶۰۳ نفر علوم تجربی ۴۰۰ نفر علوم انسانی ۴۷۳۸ نفر زبان‌های خارجی ۴۶۹ نفر هنر ۲۸۰ نفر استان کردستان ۶ هزار و ۱۸۹ نفر ۸۰۰ نفر ۱۸۲ نفر ۴۹۱۰ نفر ۱۷۷ نفر روزانه غیردولتی ۱۲۰ نفر (آموزش رایگان) ظرفیت در گروه آزمایشی علوم ریاضی ۱۱۴۳ نفر علوم تجربی ۶۴۱ نفر علوم انسانی ۳۹۸۵ نفر زبان‌های خارجی ۳۰۰ نفر هنر ۱۲۰ نفر استان کرمان ۱۳ هزار و ۶۴۶ نفر ۱۷۰۲ نفر ۸۹۸ نفر ۶۷۷۰ نفر ۴۲۷۶ نفر   ظرفیت در گروه آزمایشی علوم ریاضی ۳۵۸۷ نفر علوم تجربی ۱۴۶۳ نفر علوم انسانی ۷۹۷۱ نفر زبان‌های خارجی ۴۹۵ نفر هنر ۱۳۰ نفر استان کرمانشاه ۸ هزار و ۴۴۷ نفر ۷۵۵ نفر ۲۳۵ نفر ۵۸۶۰ نفر ۱۵۹۷ نفر   ظرفیت در گروه آزمایشی علوم ریاضی ۱۳۸۳ نفر علوم تجربی ۸۳۱ نفر علوم انسانی ۵۸۴۳ نفر زبان‌های خارجی ۳۵۰ نفر هنر ۴۰ نفر استان کهگیلویه و بویراحمد ۳ هزار و ۸۹۰ نفر ۳۶۵ نفر ۱۰۰ نفر ۲۹۲۰ نفر ۵۰۵ نفر   ظرفیت در گروه آزمایشی علوم ریاضی ۵۶۵ نفر علوم تجربی ۵۶۵ نفر علوم انسانی ۲۶۸۰ نفر زبان‌های خارجی ۸۰ نفر هنر — استان گلستان ۹ هزار و ۴۸۳ نفر ۱۱۷۷ نفر ۴۲۸ نفر ۳۳۲۰ نفر ۴۴۵۵ نفر روزانه غیردولتی ۱۰۳ نفر (آموزش رایگان) ظرفیت در گروه آزمایشی علوم ریاضی ۲۱۸۳ نفر علوم تجربی ۱۱۹۱ نفر علوم انسانی ۵۶۷۹ نفر زبان‌های خارجی ۳۱۰ نفر هنر ۱۲۰ نفر استان گیلان ۱۰ هزار و ۷۳۱ نفر ۲۶۳ نفر ۳۲۷ نفر ۴۹۲۰ نفر ۵۲۲۱ نفر   ظرفیت در گروه آزمایشی علوم ریاضی ۲۹۹۲ نفر علوم تجربی ۸۰۰ نفر علوم انسانی ۶۵۹۹ نفر زبان‌های خارجی ۲۴۰ نفر هنر ۱۰۰ نفر استان لرستان ۶ هزار و ۵۲۷ نفر ۹۴۳ نفر ۱۲۹ نفر ۴۴۴۰ نفر ۱۰۱۵ نفر   ظرفیت در گروه آزمایشی علوم ریاضی ۱۲۶۳ نفر علوم تجربی ۸۴۱ نفر علوم انسانی ۴۰۴۹ نفر زبان‌های خارجی ۳۴۴ نفر هنر ۳۰ نفر استان مازندران ۳۰ هزار و ۶۹۵ نفر ۷۵۶ نفر ۴۱۸ نفر ۷۳۷۰ نفر ۲۲۱۵۱ نفر   ظرفیت در گروه آزمایشی علوم ریاضی ۹۳۱۷ نفر علوم تجربی ۲۳۹۹ نفر علوم انسانی ۱۶۴۱۱ نفر زبان‌های خارجی ۱۱۰۵ نفر هنر ۱۴۶۳ نفر استان مرکزی ۶ هزار و ۱۲۰ نفر ۵۰۲ نفر — نفر ۴۱۰۰ نفر ۱۵۱۸ نفر   ظرفیت در گروه آزمایشی علوم ریاضی ۱۶۸۵ نفر علوم تجربی ۴۴۰ نفر علوم انسانی ۳۶۷۰ نفر زبان‌های خارجی ۲۰۰ نفر هنر ۱۲۵ نفر استان هرمزگان ۵ هزار و ۹۳۰ نفر ۳۷۲ نفر ۹۵ نفر ۴۸۵۰ نفر ۲۰۸ نفر روزانه غیردولتی ۵۵ نفر (آموزش رایگان) / پردیس خودگردان ۳۵ نفر ظرفیت در گروه آزمایشی علوم ریاضی ۱۱۵۸ نفر علوم تجربی ۵۷۰ نفر علوم انسانی ۳۹۱۲ نفر زبان‌های خارجی ۲۴۰ نفر هنر ۵۰ نفر استان همدان ۷ هزار و ۱۳۲ نفر ۷۸۵ نفر ۳۳۱ نفر ۴۵۲۰ نفر ۱۴۹۶ نفر   ظرفیت در گروه آزمایشی علوم ریاضی ۱۰۷۲ نفر علوم تجربی ۱۱۵۱ نفر علوم انسانی ۴۶۸۹ نفر زبان‌های خارجی ۱۸۰ نفر هنر ۴۰ نفر استان یزد ۶ هزار و ۷۳ نفر ۴۹۸ نفر ۳۵ نفر ۵۳۴۰ نفر ۲۰۰ نفر   ظرفیت در گروه آزمایشی علوم ریاضی ۹۳۹ نفر علوم تجربی ۵۲۸ نفر علوم انسانی ۴۱۹۶ نفر زبان‌های خارجی ۲۱۵ نفر هنر ۱۹۵ نفرSource link

Leave A Reply

Your email address will not be published.